អកនិដ្ឋ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈកៈនិត បា.; សំ. ( ន. ) (អកនិឞ្ឋ) ឈ្មោះ​ឋាន​សុទ្ធាវាស​ជាន់​ទី ៥ : ឋាន​អកនិដ្ឋ; ហៅ អកនិដ្ឋា ក៏​បាន (ម. ព. សុទ្ធាវាស ក្នុង​ពាក្យ សុទ្ធ ទៀត​ផង) ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អៈកៈនិត-ឋៈ, ដូច​ជា អកនិដ្ឋ​ព្រហ្ម ព្រហ្ម​ក្នុង​ឋាន​អកនិដ្ឋ ។ អកនិដ្ឋ​ភព ភព​ឬ​ឋាន​អកនិដ្ឋ ។ល។