អកនិដ្ឋា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈកៈនិត-ឋា មើល​ក្នុង​ពាក្យ អកនិដ្ឋ ។