អកម៌្មឝីល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

akarmmaçila (ក, ប.១៨, ខ, ប. ២១. ៣៥ ) អកម្មសីល ?