អកម៌្មសីល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

akarmmasila (ក, ប. ១៥ ) អកម្មសីល ?