អកម្ម​ធាតុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈក័ម-ម៉ៈ ធាត បា.; សំ. ( ន. ) (អកម៌--) មូល​ឬ​ឫស​ដើម​នៃ​កិរិយា​សព្ទ​ដែល​មិន​មាន​កម្ម (ព. វ.) ។ ព. ផ្ទ. សកម្ម​ធាតុ (ម. ព. អកម្ម​កិរិយា ទៀត​ផង) ។