អកិរិយវាទី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈកិរ៉ិយ៉ៈ-- បា. ( ន. ) អ្នក​ប្រកាន់​និយាយ​បដិសេធ​បុណ្យ​បាប​ថា​ធ្វើ​ទៅ​ឥត​អំពើ, អ្នក​ប្រកាន់​មិន​ជឿ​បុណ្យ​បាប (បើ​ស្ត្រី​ជា អកិរិយ​វាទិនី) ។ ព. ផ្ទ. កិរិយ​វាទី, កិរិយ​វាទិនី ។