អក្កោសន --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ អក្កោសន ឬ --នៈ) ។ អក្កោសនា អក្កោសនា--