អក្កោស​វត្ថុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ក-កោ-សៈ វ័ត-ថុ បា.; សំ. ( ន. ) (អាក្រោឝ + វស្តុ) វត្ថុ​នៃ​ការ​ជេរ​ឬ​វត្ថុ​ជា​គ្រឿង​ជេរ គឺ​ពាក្យ​ជេរ​ប្រដូច​ថា អា​សត្វ !, អា​ក្របី !; អា​ឆ្កែ !, អា​ជ្រូក !, អា​នរក !, អា​ប្រេត ! ជាដើម ។