អក្ខបាដក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អក្ខទស្ស) ។