អក្ខរកោវិទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ក-ខៈរ៉ៈ កោវិត បា. ( ន. ឬ គុ. ) អ្នក​ឈ្លាស​ក្នុង​អក្សរ​សាស្រ្ត : អក្ខរ​កោវិទ​មាន​គំនិត​ឆ្ពោះ​ត្រង់​អក្សរ​សាស្រ្ត​ជានិច្ច (ស្ត្រី​ជា អក្ខរ​កោវិទា ឬ អក្ខរ​កោវិទី) ។ ព. កា. ថា : អក្ខរ​កោវិទ រែង​តែ​រិះ​គិត ឆ្ពោះ​ត្រង់​អក្សរ របស់​ជាតិ​ខ្លួន ឲ្យ​បាន​បវរ មាន​ចិត្ត​ត្រេកអរ ស្មោះ​ឆ្ពោះ​ត្រង់​ជាតិ ។