អក្ខិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ក-ខិ បា.; សំ. ( ន. ) (អក្សិ) ភ្នែក, កែវ​ភ្នែក ។ អក្ខិ​កាណ ខ្វាក់​ភ្នែក​ម្ខាង​ឬ​ភ្នែក​ខ្វាក់​ម្ខាង : មនុស្ស​អក្ខិ​កាណ ។ អក្ខិ​បខុម (--ប៉ៈ--) រោម​ភ្នែក (ហៅ អក្ខិ​លោមា ក៏​បាន) ។ អក្ខិ​ភេសជ្ជ (--ស័ច-ជៈ ឬ --ស័ច) ថ្នាំ​ភ្នែក ។ល។ (ម. ព. អក្សិ ផង) ។