អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបែបខេមរនិយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ដែលលើកឡើងនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្មែរពិតៗ។ ឧទាហរណ៍: រឿងទុំទាវ រឿងសូផាត...។