អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបែបបរទេសនិយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ដែលយកលំនាំតាមបរទេស។ ឧទាហរណ៍: - រឿងជីវិតឥតន័យ របស់អ្នកនិពន្ធ សុទ្ធប៉ូលីន។ -រឿងថៅកែចិត្តចោរ របស់អ្នកនិពន្ធ ពៅយូឡេង និង អ៊ុំ ឈឺន។