អក្សាន្តី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម ។ ព. អក្ខន្តី) ។