អក្សៅហិណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដូច​គ្នា​នឹង អក្ខោភិនី, អក្ខោហិណី ដែរ ។