អគន្ធក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈគ័ន-ធក់ ឬ--ធៈកៈ សំ. បា. (អគន្ធក) ដែល​ឥត​ក្លិន ។ អគន្ធក​បុស្ប (--បុស) ផ្កា​ឥត​ក្លិន : ផ្កា​ច្បា, សិរ​មាន់, ចេក​ទេស,... ជា​អគន្ធក​បុស្ប ។ ព. កា. ថា: អគន្ធក​បុស្ប មាន​ព័ណ៌​ត្រសុស ប៉ុន្តែ​ឥត​ក្លិន ដូច​អ្នក​ចេះ​ច្រើន មារយាទ​ហោច​ហិន បាន​ខាង​តែ​ប៉ិន និយាយ​ព្រោកប្រាជ្ញ ។ ខាង​ធម៌​និង​សីល រោយ​រាយ​រេច​រិល អាប់​ឥត​អំណាច មាន​ត្រឹម​តែ​ឈ្មោះ ថា​ជា​អ្នក​ប្រាជ្ញ អ្នក​ខ្លៅ​កោត​ខ្លាច បំពេញ​លាភ​ឲ្យ ។ --កៈ