អគាធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈគា-ធៈ ឬ --គាត សំ. បា. ( គុ. ) ដែល​ពុំ​អាច​ស្ទង់​បាន, ដែល​មាន​ជម្រៅ​ខ្លាំង​ស្ទង់​ពុំ​ដល់, ជ្រៅ ។ អគាធ​ការណ៍ ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ដែល​ជ្រាលជ្រៅ​ពុំ​អាច​ស្ទង់​បាន ។ អគាធ​ចិត្ត ចិត្ត​ដែល​ពិបាក​ស្ទង់; អ្នក​ដែល​មាន​គំនិត​ជ្រៅ​គេ​ពិបាក​ស្ទង់ ។ អគាធដ្ឋាន ឬ --ស្ថាន ទី​ឬ​ហេតុ​ដែល​ពុំ​អាច​ស្ទង់​បាន។ល។