អគ្គ​មហា​មាត្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អគ្គ​មហា​សេនា ឬ អគ្គ​មហា​សេនាបតី, អគ្គ​មហា​សេនាធិបតី (--ប៉ៈដី) អធិបតី​នៃ​សេនាបតី ។