អគ្និ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ អគ្និ) ។ អគ្នី