អង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) គាំទ្រ​ទប់​ពី​ក្រោម, ត្រកង​ទប់ : អង​មនុស្ស​ឈឺ ។ អប​អង អប​ទប់ ។
  2. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងព្រះ