អង្កត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កន្ទុយ​ឧស​ឬ​កំណាត់​ឈើ​តូច​ខ្លី : អង្កត់​ឧស, អង្កត់​ឈើ ។ (ព. កា.) : រូប​ប្រាណ​ស្រស់​ៗ ស្រាប់​តែ​លោ​អស់ ជីវិត​សូន្យ​ឈឹង ជា​រូប​ស្តឹង​ស្តូក ឥត​ផ្អូក​ឥត​ដឹង ដេក​ផ្ងារ​សន្ធឹង ដូច​ជា​អង្កត់ ។ អង្កត់​ឧស​ឈើ គេ​អាច​យក​ធ្វើ- ការ​កើត​តាម​បទ ប្រើ​ជា​នេះ​នោះ តាម​ពេល​ក្រ​ខ្សត់ ឯ​រូប​រលត់ ឥត​ខ្លឹម​សារ​ឡើយ ។ ព. ពុ. ។