អង្កត់​ខ្មៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ សំបក​ខ្មៅ ស្លឹក​ជុក​ជិត​ស្រដៀង​នឹង​ខ្ចាស់​តែ​ស្រួច​ៗ​បន្តិច​ជាង​ស្លឹក​ខ្ចាស់, គេ​ច្រើន​គាស់​យក​មក​ដាំ​ក្នុង​ផើង ថែទាំ​ទុក​ជា​គ្រឿង​តាំង ។

  1. ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ, ពួក​កុក​ឬ​រនាល, ចំពុះ​និង​ជើង​ខ្មៅ ស្លាប​ខ្មៅ​ស្រដៀង​នឹង​អក ប៉ុន្តែ​ជើង​វែង​ខ្ពស់​ចង្រ្គោង ។