អង្កន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( កិ. ) (អង្កន ន. “ស្នាម”) អារ​ដោយ​មុខ​កាំបិត​ឲ្យ​មុត​ជា​ស្នាម​ក្រឡាញ​ជា​សង្កាត់​ៗ (ច្រើន​ប្រើ​ចំពោះ​តែ​ត្រី​ស្រស់​និង​សាច់​ស្រស់) : អង្កន់​ត្រី​រួច​ប្រឡាក់​អំបិល ។