អង្កា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (អង្ក, ម. ព. នេះ) លេខ​ឬ​អក្សរ​ដែល​សរសេរ​ឬ​ចារ​រៀង​តាម​លំដាប់​មិន​ឲ្យ​ច្រឡំ​ទំព័រ, លេខ​ទំព័រ​ឬ​អក្សរ​ប្រាប់​ទំព័រ : អង្កា ១, អង្កា ២,... ឬ អង្កា ក, អង្កាកា,... (ខ្មែរ​ច្រើន​ហៅ​ក្លាយ​ជា ឱង្កា ប្រើ​ចំពោះ​តែ​សាស្រ្តា​ស្លឹក​រឹត, ស្លឹក​ត្នោត​ឬ​ក្រាំង) ។