អង្កាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
ន. )  គ្រាប់​ស្រូវ​ដែល​បុក​ឬ​ជាន់​មិន​ទាន់​របក​សំបក​ចេញ នៅ​សល់​​ខ្លះ​បន្តិច​បន្តួច​លាយ​ជា​មួយ​នឹង​អង្ករ​ដែល​អុំ​យក​អង្កាម​និង​កន្ទក់​ចេញ​ហើយ : ស្ទៃ​អង្ករ​ប្រមូល​អង្កាន់ ។ ព. ប្រ. សេចក្ដី​សៅហ្មង​ដែល​មាន​ខ្លះ មិន​ទាន់​បរិសុទ្ធ​ស្អាត : នៅ​មាន​អង្កាន់​ក្នុង​ចិត្ត (ម. ព. កន្ទក់​អង្កាន់ ផង) ។