អង្កឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ត្រឹក​ៗ​ញាប់​ជើង​មិន​ឈប់ : រែក​អង្កឹក, ដើរ​អង្កឹក ។