អង្កឺល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ងក់​ងើប​ៗ​ខិត​ចូល​បន្តិច​ៗ​រឿយ​ៗ; ដែល​កម្រើក​ក្អេលក្អូល​ៗ​ខ្ពស់​ទាប​ៗ​រឿយ​ៗ : លលក​បូល​អង្កឺល ។