អង្កុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​ងក់​ងើប​ៗ​បន្តិច​ៗ​រឿយ​ៗ : ដើរ​អង្កុក, ខំ​ប្រឹង​ស្ទូង​អង្កុក​ទាល់​ល្ងាច; ដំណើរ​អង្កុក​ៗ ។