អង្កុញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង្រួញ​ជើង​ឬ​ដៃ​ចូល : អង្កុញ​ជើង, អង្កុញ​ដៃ ។ អង្កុញ​ចិត្ត (ព. ប្រ.) បង្រួញ​ចិត្ត​បន្ថយ​គំនិត ។ កង្កុញ