អង្កួញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង្រួញ​ដៃ​ឬ​ជើង​រវៃ​ចូល​ដើម្បី​នឹង​ដាល់, តប់, ទាត់ , ធាក់ : អង្កួញ​ដៃ​ចូល​ដាល់, អង្កួញ​ដៃ​គំរាម ។ កង្កួញ