អង្កៀម​ងៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. សា. ( ន. ) ឈ្មោះ​បទ​សូត្រ​មួយ​យ៉ាង មាន​លំនាំ​សំឡេង​រលាក់​រលែក គ្រហឹម​ផ្អឹប​ធ្មេញ​ប្រៀប​ប្រដូច​និង​សូរ​សំឡេង​ឆ្មា​កំពុង​អង្កៀម​ត្រី​ងៀត គ្រហឹម​បណ្តើរ : បទ​អង្កៀម​ងៀត ឬ បទ​ឆ្មា​អង្កៀម​ងៀត ។