អង្កេត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (អង្កែតិ៍ Enquête) ការ​ស៊ើប​សួរ​បញ្ជាក់​សាក្សី, ដំណើរ​ស៊ើប​សួរ​សង្កេត​អ្នក​ដឹង​ការណ៍​ពិត : ធ្វើ​អង្កេត ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ឬ គុ. ក៏​មាន : ចាត់​អាជ្ញា​ទៅ​អង្កេត; អាជ្ញា​អង្កេត ។ និយាយ​ថា អង្កិត ក៏​មាន ។ អង្កែត