អង្កែលអង្កៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) រលេ​ចុះ​រលេ​ឡើង​ឬ​រវើក​វ័ណ្ឌ​ពេញ​ពាស : មាន​ពួក​មច្ឆា​ហែប​ហែល​អង្កែល​អង្កៃ​ក្នុង​ស្រះ​បោក្ខរណី ។