អង្ក្រងទី១

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំក្រញូង