អង្គកន្ទច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ