អង្គក្ដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទួលអំពិល
  2. ភូមិនៃឃុំសិង្ហ