អង្គក្រសាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជង្រុក
  2. ភូមិនៃឃុំព្រៃល្វា