អង្គក្រឡាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាំងដូង
  2. ភូមិនៃឃុំជាងទង
  3. ភូមិនៃឃុំគុស