អង្គក្លើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំត្បែង