អង្គខ្ជាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃវិហារ