អង្គជោតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំចំប៉ី