អង្គដូនពិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទឹកល្អក់