អង្គដែកកណ្ដាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍ម្រាល