អង្គតាកុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំលាយបូរ