អង្គតានន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរលាំងគ្រើល