អង្គតាប៉ុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជើងរាស់