អង្គតាភោគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសន្លុង