អង្គតាសិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទួលព្រេជ