អង្គត្នោតខាងកើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអង្គតាសោម