អង្គត្នោតខាងលិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអង្គតាសោម